Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.
 

PMS Česká pošta - Balíky

Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně

Naše prodejna

Naše prodejna

prodejna HENNEA, Dělnická 29, Praha 7 - Holešovice

» Navštivte nás!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě hennecolor.cz/eshop, který je provozován HENNE s.r.o., IČ:61501875, se sídlem Petržílkova 2490, Praha 5, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 30839

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi HENNE s.r.o., (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

   1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) HENNE s.r.o., IČ:61501875, se sídlem Petržílkova 2490, Praha 5, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 30839.

   2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

   3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Dokončit objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa bydliště případně zasílací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo - dále vše jen jako "osobní údaje"

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při jednorázové objednávce uvádět správně a pravdivě. Uživatelský účet je zabezpečený přihlašovacím jménem a heslem a Kupující je povinnen  zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a minimalizovat tak riziko neoprávněného zneužití svého uživatelského účtu a svých osobních údajů.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat.

Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@hennecolor.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího přes objednávkový systém e-shopu. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky e-shopu a to včetně cen, všech poplatků a DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu zobrazení v e-shopu. Tímto není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávky vložil. Po odeslání objednávky jsou údaje v objednávce Prodávajícím považovány za správné a závazné.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Prodávající je povinnen dodat zboží ze Smlouvy vyjma případů, že toto zboží není skladem. Pokud Prodávající není schopen zajistit odeslání objednaného zboží do 3 pracovních dní ode dne přijetí objednávky, kontaktuje Kupujícího e-mailem nebo telefonicky a dohodne s ním další postup.

Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1 rok ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Cenu objednávky může Kupující uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti při osobním vyzvednutí zboží na místech k tomu určených

b) v hotovosti  při převzetí zboží dopravcem Českou poštou

Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

6. Dodací lhůta, přeprava a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním objednaného zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a činí maximálně 10 dnů. V běžných případech se zboží expeduje do 3 pracovních dní ode dne přijetí objednávky.

Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku 4 těchto VOP.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
a) Osobní převzetí - na místě k tomu určeném, které si Kupující zvolí ve své objednávce. Maximální doba, po kterou je možné si objednávku vyzvednout je 15 pracovních dní

b) Dopravcem - Českou poštou. Po předání objednávky dopravci již Prodávající nemůže jakkoli ovlivňovat dobu přepravy a Kupující je povinnen umožnit dopravci doručení zásilky. Na žádost Kupujícího mu  Prodávající sdělí číslo zásilky.

V případě nedoručitelnosti zásilky a jejího vrácení Prodávajícímu, nebo opakovaného zasílání zásilky se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu náklady na poštovné.

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

Osobní odběr na výdejních místech je zdarma.

Při objednávce zboží v hodnotě do 1499,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Kupující a činí 120,- Kč

Při objednávce zboží v hodnotě nad 1500,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.

7. Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.  

Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Tato záruční doba může být kratší nebo v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba je pak omezena datem spotřeby. Podle platné legislativy EU nemusí být na kosmetických výrobcích uvedena expirace v případě, že doporučená spotřeba je delší než 30 měsíců. V tomto případě je na obalu vyobrazen symbol otevřeného kelímku s číslem. To značí počet měsíců, během kterých má být výrobek spotřebován od prvního otevření. Např. 6M - 6 měsíců.

Prodávající odpovídá prodávajícímu, že se zakoupené zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, že je zboží v odpovídajícím množství míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje právním přepisům.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Např. poškozený obal nebo kratší doba expirace.

V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

8. Reklamační řád

1. Kupující obdržel zboží, které neodpovídá objednávce - obratem kontaktuje Prodávajícího telefonicky nebo písemně, Prodávající se zavazuje obratem vzniklou situaci napravit a nese náklady na dopravné.

2. Kupující je povinnen si zboží při převzetí prohlédnout a tak zjistit případné vizuální vady. Pokud je zjistí po převzetí od dopravce, je povinnen je oznámit písemně nebo telefonicky Prodávajícímu do 2 dnů od převzetí.

3. Při přebírání zásilky od dopravce Kupující vizuelně zkontroluje obal zásilky. Pokud je obal zásilky  poškozený tak, že je oprávněný předpoklad poničení jejího obsahu, Kupující toto neprodleně oznámí dopravci a zásilku nepřevezme. Ihned po vrácení zásilky Prodávajícímu, ten zajistí obratem na své náklady zaslání nové zásilky.

4. Kupující objevil v průběhu záruční doby produktu skutečnost znemožňující jeho obvyklé používání.

Reklamované zboží Kupující na své náklady dopraví do výdejního místa e-shopu, kde si zboží vyzvedával nebo je odešle nako balík bez dobírky do provozovny e-shopu na adrese HENNE s.r.o., Dělnická 29, 170 00 Praha 7. V případě uznání oprávněnosti reklamace budou Kupujícímu nahrazeny náklady na poštovné a nové zboží v případě výměny bude doručeno na náklady Prodávajícího.

V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy a připojit krátké vyjádření důvodu reklamace a požadovanou formu kompenzace.

Pro uplatnění reklamace je nutno přiložit originál nebo kopii účtenky. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o způsobu vyřešení reklamace do 5 pracovních dnů od přijetí reklamace. Na vyřešení reklamace má Prodávající 30 denní lhůtu. Pokud by Prodávající nestihl vyřídit reklamaci v této lhůtě, má Kupující nárok na vrácení peněz nebo na nový produkt podle svého výběru.

V případě oprávněnosti reklamace má Kupující právo na náhradu účelných nákladů prokazatelně vynaložených na uplatnění svého práva.

Snahou Prodávajícího je reklamace řešit ke spokojenosti Kupujícího.

Reklamace nebude uznána v následujících případech:

a) vada na zboží byla způsobená zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, mechanickým poškozením nebo nedodržením návodu k používání.

b) zbožím s prošlým či omezeným datem spotřeby, pokud tato skutečnost byla zákazníkovi známa již v době nákupu 

c) vada na věci je způsobena běžným opotřebením 

d) otevřené či použité kosmetické přípravky bez zjevné závady

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží.

Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Náklady spojené s dopravou vráceného zboží nese Prodávající.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praha pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praha.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 4.1.2016  a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího.

Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.